Izdelava IZP in PZI za Ureditev regionalne ceste R3-677/2202 Pišece – Zgornja Pohanca od km 0.000 do km 3.500, skozi Pavlovo vas