Predmet naročilaRok za oddajo
G - Rekonstrukcija mostu čez potok Suha-Ribčev laz (KR0112) na R1-209/1092 v km 6,120 11.01.2018
G - Sanacija plazu "Jurovski dol IV" NA CESTI R3-749 LENART-JUROVSKI DOL od km 2,970 do km 3,165 11.01.2018
G - Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950 15.01.2018
G - Preplastitev odseka R3-626/3726 Gračišče – Brezovica od km 4-021 do km 4+400. 21.12.2017
G - Ureditev priključka lokalne ceste in AP v Podhosti na R1-216/1177 Soteska-Črmošnjica od km 2,503 do km 2,770 21.12.2017
G - Rekonstrukcija podvoza Podklanc v km 64+528 in ureditev NPr v km 64+921 na regionalni žel. Progi št. 34 Maribor - Prevalje - d.m. 22.12.2017
S - PZI - Sanacija plazu »REBERNICE I« na cesti R2-444/0344 RAZDRTO – MANČE v km 3,100 11.01.2018
S - IDZ in PZI ureditve križišča R2-447/0287 na žalski obvoznici v km 1,500, R2-447/0367 v km 0,000 in R2-451/1448 v km 2,090 19.12.2017
S - PGD/PZI novogradnje premost.objekta čez Savo in gl.žel.progo Zidani most-Dobova v Logu, rekonstr.ceste G1-5/0334 in R3-679/3909 ter ostalih ureditev 15.01.2018
S - Izdelava PZI rekonstrukcije ceste Gračišče - Brezovica od km 0.900 do km 5.900 19.12.2017
S - Projektiranje katodne zaščite na vkopanih kovinskih strukturah zaradi elektrifi žel proge Pragersko - Hodoš 15.12.2017
S - Pregled stanja v prostoru in predlog nadalnjih aktivnosti v zvezi z odvodnjo cest v upravljanju DRSI 19.12.2017
S - Verifikacija strukturnih podsistemov Infrastrukturra, Energija, Vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi po nacionalnih predpisih 12.01.2018
S - Ureditev problematike izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi klas številka 17 05 03 na tovornem delu žel postaje Celje 17.01.2018
S - Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko 12.01.2018