Predmet naročilaRok za oddajo
G - Gradnja povezovalnih cest zaradi ureditve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje - Kočevje 26.09.2018
G - Nadgradnja žel. odseka Zidani Most–Rimske Toplice in žel. postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja Rimske Toplice-Jurklošter 21.09.2018
G - Ureditev krožnega križišča Lesično na R2-423/1282 v km 0,000 28.08.2018
G - Gradbena dela za ureditev ceste skozi Begunje ( Cerknica ) 29.08.2018
G - Izvedba aktivne protihrupne zaščite ob glavni železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. na odseku Pesnica-Šentilj-d.m. 12.09.2018
G - Ureditev cest in gradnja mostu preko reke Savinje v Marija Gradcu 10.09.2018
G - Preureditev križišča Koroška cesta pri Lidlu na G1-1 v Radljah ob Dravi 20.08.2018
G - Preplastitev RT-905/1096 Krnica-Mrzli Studenec,od km 3,500 - 6,380 in od 8,510 - 9,181 ter RT-906/1100 Mrzli Studenec-Rudno Polje od km 0,000 - 0,425. 07.09.2018
G - Ureditev R2-409/0301 Vrhnika - Logatec od km 2.100 do km 2.850 23.08.2018
G - Obnova vozišča ceste G2-107, odsek 1277 Rogatec-Dobovec, od km 0,190 do km 1,710. 20.08.2018
G - Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-658, odsek 1433 Stari trg-Brezovica od km 3.800 do 4.700; od km 4.900 do 6.800 in od km 7.200 do 7.800. 07.09.2018
G - Sanacija vozišča s preplastitvijo ceste R3-609 odsek 1064 Predmeja – Lokve od km 0,030 do km 1,910. 31.08.2018
G - Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti G2-106, odsek 0265 Livold-Fara od km 1.450 do km 2.220 in od km 2.605 do km 3.235. 31.08.2018
G - Obnovo vozišča regionalne ceste R3-745 odsek 4116 Janežovci – Dolge njive od km 0,000 do km 8,120. 05.09.2018
G - Izvedba pasivne protihrupne zaščite na kritično preobremenjenih stanov stavbah na območju žel. postajališča Ljubljana Polje in postaje Ljubljana Zalog 28.08.2018
G - Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah. 04.09.2018
G - Preureditev cestnega priključka na cesto G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič, v km 5+704 v Mislinjski Dobravi 24.08.2018
G - Sanacije plazu na cesti JP 622861 Krnice – Kmetič ter odprava neposredne nevarnost za državno cesto G2-108/1186 Hrastnik - Zidani Most. 30.08.2018
G - Izvedba para avtobusnih postajališč v naselju Dol pri Borovnici na državni cesti R3- 642/1146 20.08.2018
G - Sanacija vozišča na cesti R3-706, odsek 6301, Ožbalt - Zg. Kapla v km 0+900, 1+700, 3+000 in v km 9+850. 29.08.2018
G - Ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-430/0281 Stranice - Višnja vas med km 0+250 do km 0+430 23.08.2018
G - Nadgradnja železniškega postajališča Štore 03.09.2018
S - Izdelava DGD/PZI ureditve obvoznice Sl. Konjice-Oplotnica, regionalne ceste R3-700/1272, Sl. Konjice-Oplotnica, od km 0+040 do km 0+640 28.08.2018
S - Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper. 03.09.2018
S - Redni in glavni pregledi objektov na CP KP, GO, LJ in NM v letu 2018 04.09.2018
S - Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2018 23.08.2018
S - Izdelava PZI: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-697/5514, Nazarje-Gornji Grad, od km 4.080-km 5.015 28.08.2018
S - Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210/1105, Zg. Jezersko-Sp. Jezersko, od km 5+000 do km 6+700 04.09.2018
S - Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R2-403/1076, Češnjica-Škofja Loka, od km 9+312 do km 12+457 05.09.2018
S - Pregled stanja v prostoru in predlog nadaljnjih aktivnosti v zvezi z odvodnjo cest v upravljanju DRSI 20.08.2018
S - Izdelava PZI ureditve križišča »pri OŠ Nazarje« na regionalni cesti R3-697/5514, Nazarje-Gornji grad, v km 1.000 30.08.2018
S - Izdelava IDP G2-107/1274, CE-Šentjur, od km 0.720-km 2.350, Kidričeva in IDZ križišča G1-5/0370, Medlog-CE, Kidričeva z Vrunčevo, v km 2.930 30.08.2018
S - Izdelava PZI: Ureditev regionalne ceste R2-423/1282, Lesično-Podsreda, od km 4.770-km 5.040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810 23.08.2018
S - Izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI rekonstrukcije RT-941/1541 Grabonoš-Radenci, od km 1+000 do km 7+400 29.08.2018