PZI za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcijo ceste R2-423/1283 Podsreda-Bistrica od km 1,940 do km 2,500, Kozjanski park