Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča "Kozje" v km 4+810