Sanacija plazu Ciringa na cesti R3-708/1330 Zg. Kungota - MP PLač v km 4,500