Izdelava IZP in PZI ureditve glavne ceste G1-2/0249 Ptuj – Spuhlja, od km 0+000 do km 1+860